Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

Brāļu draudzes sadraudzības kārtībaBrāļu draudze ir sena apustuliska kustība, kura Dieva providencē, pasaulīgi neticamā veidā ir saglabājusies līdz mūsdienām. Brāļu draudze latviešu cilvēkus garīgi pārvērta par Dieva apsolījuma bērniem. Tas bija ceļa sākums uz nāciju ar tās vainagojumu – nacionālu valsti. 

Mēs ticam, ka latviešu Brāļu draudze ir „nams, kas uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Jēzus Kristus.” (Ef.2;20). Svētība un apsolījumi pār mums „dus”, un mums atkal ir jāatrod ceļš pie svētajiem spēka avotiem. 

Mēs atzīstam evaņģēlisko mācību par vispārējo priesterību (1.Pēt.2;5), ka katra patiesa kristieša dvēsele ir Dieva altāris un ceļa rādītājs pie paša Dieva.

Mēs atzīstam evaņģēlisko mācību par sadraudzību ( Mat.18;20, 1.Kor.1;9, 1.Jņ.1;3 ), ka Dievs pie mums nāk sadraudzībā ap Pestītāju, sarunās, lūgšanās, dziesmās, acu skatienā, savstarpējā cieņā un mīlestībā.

Mēs vēlamies cilvēkus pievest pie Pestītāja, lai tie varētu iepazīt Jēzus Kristus mīlestību un paši ar Viņu izveidot personīgas attiecības.

Mēs neesam atsevišķa reliģiska organizācija, bet sadraudzības kustība, kurā vienojās brāļi un māsas no dažādām konfesijām.

Mēs cilvēkus nekristījām, bet sagatavojam kristībai. Tomēr nepieciešamības gadījumā varam arī kristīt.

Mūsu mācība ir; „Citu pamatu neviens nevar likt, kā to, kas jau ir likts, - Jēzus Kristus” (1.Kor;3;11), „Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi” (Ebr.13;8), un „Dievs ir mīlestība” (1.Jņ.4;16). Vienlaikus mēs akceptējam senbaznīcas un galvenās evaņģēliskās ticības apliecības. 

Lai īstenotu savus mērķus mēs vienojamies un pieņemam sekojošu Latvijas Brāļu draudzes sadraudzības kārtību:
1. Jēzus Kristus ir mūsu Kungs un mūsu bīskaps.
2. Vecajo padome, četri cilvēki, ir Brāļu draudzes svētuma sargi. Viņi tieši, kā padome, Brāļu draudzes darbā aktīvi neiesaistās, bet visos Brāļu draudzes jautājumos viņiem ir beidzamā vārda tiesības. Viņi nosaka vai attiecīgā saiešana, kopa, aktivitāte ir vai nav Brāļu draudze.
3. Vecajo padome netiek vēlēta. Tā atjaunojās pati un ir autonoma savā darbībā.
4. Mēs ticam, ka Vecajo padomi vada pats Pestītājs un lūdzam Dievu, lai Svētais Gars tai netiek atņemts. Šie cilvēki ir tieši atbildīgi Kungam Jēzum Kristum.
5. Brāļu draudzes ikdienas darbību vada un pārrauga Brāļu draudzes Konference.
6. Konferenci veido saiešanu un nozaru vadītāji, kuri ir patstāvīgi savā darbībā.
7. Konference nosaka savu darbību – veido savu struktūru un pārvaldi.
8. Konferences locekļu skaits nepārsniedz 12, tā ir regulārā saziņā un  vismaz divas reizes gadā notur sapulci.
9. Brāļu draudzes Draudzība ir atvērta saiešana, kurā aicināti visi, kuri kaut vai kā ir iesaistīti vai atbalsta Latvijas Brāļu draudzes kustību. Draudzībā ir pārskats par Brāļu draudzes darbību, liecības, dziesmas, lūgšanas, sadraudzība.


„Tikmēr vien šī draudze stāvēs, kamēr savā vidū Dieva darbu neaizkavēs.”
Ludvigs Nikolajs fon Cincendorfs
 
   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija