Mums pieder pagātne - mums pieder nākotne

http://braludraudze.lndb.lv/lv/

Brāļu draudze

Brāļu draudze

 

Misionārs Kristiāns Dāvids                           

 Līgas Kalniņas glezna, 2011                           

Brāļu draudzes Kristiāna Dāvida pamatskola                          

 

Brāļu draudze Latvijā ir sena garīgās atmodas kustība.

Arī 21.gadsimtā tā ir ekumeniski atvērta, evaņģēliska sadraudzības kustība, kura aicina labas gribas dvēseles pulcēties ap mūsu personīgo Kungu un pestītāju Jēzu Kristu.

Mēs ticam, ka tur, kur kaut daži pulcējamies Kristus vārdā, Viņš ir kopā ar mums, mūs vada un māca. Un tas ir pats galvenais – atrast ceļu un veidu, kā Dievs nāk mūsu dzīvēs un draudzē. Mēs ticam un zinām, ka galvenais mūsu dzīvēs jau ir noticis – Jēzus Kristus pie Golgātas krusta nāves varu ir satriecis un mūs no tās ārdošās varas ir atpestījis. Tāpēc mēs dzīvojam ar pestīšanas prieku, zinot, ka esam Kristus uzvaras līdzmantinieki.

Mēs zinām, ka esam atpirkti no pasaules un tās varas un caur mūsu Pestītāju esam Dieva Tēva īpašums. Tāpēc caur savu sadraudzību un kalpošanas ceļu tiecamies pagodināt savu Tēvu.  Tādejādi Latvijas Brāļu draudzes sadraudzība ir dzīvs Dieva altāris ar Kristus krustu centrā. Mūsu sadraudzība tiecas būt ceļa rādītājs uz debesu valstību.

Mēs ticam un uzsveram, ka nekas nav mūsu veikums, bet Dieva Svētā Gara darbs. Svētais Gars ir izlijis pār mums, un mūsu sirdīs dara savu glābjošo darbu, saistot mūs ar savstarpējas mīlestības saitēm un veidojot savu draudzi (draudzību). 

Mēs zinām, ka vēl daudziem ir sveša Kristus augšāmcelšanās, viņi  nesaprot arī Kristus nāves nozīmi un nepazīst Svētā Garas spēku, un arvien dzīvo pasaules valdnieka atkarībā. Tā ir mūsu misija - pēc iespējas vairāk dvēseļu mudināt,  vadīt un aicināt nākt pie visas dzīvības, mīlestības, brīvības un patiesības avota – Kunga Jēzus Kristus. 

Mēs zinām, ka pasaules netaisnīguma un cietsirdības dēļ daudzi visu vecumu laikabiedri cieš trūkumu. Mēs cenšamies palīdzēt cits citam un mazākajiem ar darbiem, dāvanām un vārdiem. Mūsu Pestītājs bija žēlsirdīgs un arī mēs tādi tiecamies būt. Mēs ticam garīgai atmodai mums uzticētajā zemē. Mūsu ticību atmodai stiprina pārliecība, ka Debesu Tēvs jau daudzkārtīgi, sākot ar 1739.gadu, ir izlējis savu Svēto Garu pār ļaudīm Latvijas zemē.

Mēs ticam, ka garīga atmoda brīnumainā, cilvēka prātam neaptveramā veidā spēj izmainīt visu zemes un tautas vaigu. Mēs degam par to, lai Latvijā īpašā veidā tiek pagodināts un apliecināts Jēzus Kristus. Lai cilvēku dvēselēs izlīst Svētais mīlestības Gars un mēs, tauta, esam viena Kristus draudze, kura vienprātībā saka: „Mūsu Tēvs Debesīs...”.

Mēs ticam, ka Dieva mīlestība ir cilvēkam neaptverama un lielāka par jebkādām cilvēku prātu veidotām konstrukcijām, arī teoloģiskām. Tāpēc primārais un galvenais ir pats cilvēks, nevis viņa sociālās „lomas”. Vienlaikus mēs pazemībā respektējam dažādu kristīgo baznīcu teoloģiskās mācības, jo tās ir drošs dzīves ceļa rādītājs.

Mēs uzskatām, ka Dieva atklāsme un darbība ir izzināma. Gan atsevišķa cilvēka, gan visas sabiedrības dzīves svētīgai organizācijai ir svarīgi izprast dievišķo atklāsmi un tās likumsakarības. Tāpēc cilvēka prātam ir sevišķa nozīme un mēs to redzam kā Dieva dāvanu Viņa emanācijas izpratnei. Mēs ticam, ka Dievs Svētais Gars apgaismo arī prātu. Tādēļ liela nozīme ir prāta sagatavošanai Dieva valstības darbam, proti, izglītībai un pedagoģijai. Sava intelekta izkopšana Dieva darbam attiecas uz visu vecumu cilvēkiem.

Mēs ar prieku gaidām uz sava Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus otrreizējo nākšanu pie savējiem, pie savas draudzes. Latvijas Brāļu draudzes sadraudzība ir Kristus līgava, un mēs no sirds cenšamies, lai līgavainis to atrod pēc iespējas nevainojamu.

Vicit agnus noster, eum sequamur!

   

Ziedojumi  

"Latvijas Vienotā Brāļu draudze"
Reģistrācijas Nr. 40801052725,
LV54HABA0551050167057
   

Pieteikšanās  

   
© Brāļu draudzes misija